pisf

 

SPKC

 

sieckin

 

do pobrania kino

kinoszkola 2018 1

KinoSzkoła, edycja VIII, rok szkolny 2018/2019

„KinoSzkoła. Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej” to program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców i seniorów.

Zawartość merytoryczna powstała na bazie podstawy programowej naucza- nia przedmiotów: j. polski, wiedza o społeczeństwie, historia, etyka, wychowa- nie do życia w rodzinie oraz szkolnych programów wychowawczo-pro laktycz- nych i jest opracowana przez RADĘ PROGRAMOWĄ, w skład której wchodzą nauczyciele, wykładowcy akademiccy, edukatorzy, psycholodzy, psychotera- peuci i lmoznawcy.

CELE ZAJĘĆ:

- kształtowanie kompetencji medialnych i społecznych poprzez kontakt ze starannie wyselekcjonowanymi dziełami polskiej i światowej sztuki lmowej; - wsparcie w kształtowaniu: postaw empatycznych dzieci i młodzieży, pozytyw- nych relacji międzyludzkich i rozumieniu problemów współczesnego świata.

KORZYŚCI DLA UCZNIA:

- zobaczy lmy dostosowane do jego wieku i zainteresowań;
- pozna wartościowe produkcje kina europejskiego i światowego, które często nie tra ają do szerokiej dystrybucji;
- dzięki prelekcjom prowadzonym przez uważnych edukatorów, będzie mógł poruszać tematy dla niego ważne, choć niejednokrotnie trudne;
- dzięki możliwości utożsamiania się z bohaterami lmów, będzie mógł doko- nać autorefleksji i zrozumieć otaczające go procesy społeczne;
- nabędzie umiejętności werbalizowania własnych myśli dzięki możliwości swobodnego wypowiadania się podczas zajęć;
- przełamie strach przed publicznymi wystąpieniami;
- rozwinie wyobraźnię emocjonalną;
- wzbogaci słownictwo;
- podniesie samoocenę;
- pogłębi empatię.

KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA

- zrealizuje podstawę programową w ciekawej formie;
- otrzyma wsparcie w działaniach wychowawczych i pro laktycznych prowa- dzonych w szkole;
- uatrakcyjni proces dydaktyczno-wychowawczy dzięki włączeniu dzieła lmo- wego do pracy z uczniami;

- otrzyma narzędzia do ciekawych dyskusji prowadzonych z uczniami;
- uzyska możliwość łączenia nauki z rozrywką, co podniesie zaangażowanie uczniów;
- otrzyma ciekawe materiały dydaktyczne pomocne w prowadzeniu lekcji po zajęciach w kinie;
- dopasuje tematykę zajęć i terminy spotkań do potrzeb pracy klasy i szkoły.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:

- pressbooki i zwiastuny – dostępne na www.kinoszkola.pl; - scenariusze zajęć – przekazywane przed zajęciami.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

- decyzję o wyborze tematyki zajęć/ lmu podejmują nauczyciele;
- nauczyciel ma możliwość zapoznania się z wybranymi lmami przed projek- cją w kinie;
- nauczyciele mają prawny obowiązek pozostania w sali kinowej lub wykładow- czej podczas trwania zajęć.

TERMINY SPOTKAŃ:

- dopasowane do oczekiwań nauczycieli;
- przydzielane na podstawie „karty zgłoszeniowej” wypełnionej przez szkołę.

KOSZT KARNETÓW I BILETÓW

- ustalają poszczególne kina i instytucje kultury.

Wszystkie lmy prezentowane są w polskiej wersji językowej.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany tytułów lmowych przy jed- noczesnym zachowaniu tematyki zajęć (dotyczy spotkań z projekcją lmową)

 

DO POBRANIA :

- katalog pdf button

- karta zgłoszenia pdf button

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.