kinowtorek plakat tauron

sponsor tauron logo


REGULAMIN KONKURSU "Senior w kinie"

" §1 Definicje

 

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:
a. Jury Konkursu – należy przez to rozumieć trzyosobowe Jury wybrane przez Organizatora Konkursu, które oceniać będzie odpowiedź udzieloną przez Uczestników Konkursu na zadane pytanie otwarte i wybierać najlepszą z nich, celem przyznania nagrody.
b. Konkursie – należy przez to rozumieć Konkurs pod nazwą: „senior w kinie" organizowany przez Organizatora Konkursu.
c. Wybrane kina – należy przez to rozumieć kina na terenie całej Polski, o czym mowa w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
d. Kuponie – należy przez to rozumieć blankiet, umożliwiający wzięcie udziału w Konkursie pod warunkiem spełnienia wymagań opisanych w niniejszym Regulaminie, zawierający jedno pytania konkursowe otwarte oraz miejsce na jego rozwiązanie, oraz miejsce na wpisanie danych osobowych Uczestnika Konkursu i zaakceptowanie własnoręcznym podpisem oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacji Regulaminu w całości;
e. Organizatorze Konkursu – należy przez to rozumieć podmiot opisany w §2.1. Regulaminu;
f. Uczestniku Konkursu – należy przez to rozumieć osoby spełniające wymagania opisane w §4.1. Regulaminu;

§2. Informacje Ogólne

1. Organizatorem Konkursu, jest spółka pod nazwą: KINADS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 67D/8 | 02-765 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595235, NIP 5213718497, REGON 363501927, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Komplementariusza – Kingę Dołęgę Lesińską
2. Partnerami Konkursu są kina przeprowadzające konkurs.
3. Celem konkursu jest popularyzacja kina w grupie seniorskiej.
4. Konkurs organizowany jest w dniach, Na wybranych seansach.:
• 06.09.2016,
• 04.10.2016,
• 08.11.2016,
• 06.12.2016


§3. Zasady Konkursu

1. Każdy senior powyżej 55 roku życia, który w dniu Konkursu nabędzie bilet na dowolny seans w technologii 2d, w Kinach z załącznika nr 1, otrzyma Kupon zawierający jedno pytania i miejsce na wpisanie jednej odpowiedzi. Zakup każdego biletu uprawnia do otrzymania jednego Kuponu
2. Każdy kto otrzymał Kupon i spełnia wymagania uprawiające go do wzięcia udziału w Konkursie opisane w §4 Regulaminu, może dobrowolnie wziąć udział w Konkursie.
3. Konkurs polegać będzie na wykonaniu przez Uczestnika, jednego pytania konkursowego poprzez udzielenie kreatywnej i twórczej odpowiedzi na pytanie znajdujące się na Kuponie. Odpowiedź na pytanie konkursowe musi być na tyle zwięzła, aby zmieściła się na miejscu przeznaczonym na jej udzielenie w Kuponie i na tyle czytelna, aby umożliwić Jury zapoznanie się z nią. Odpowiedź musi być udzielona w języku polskim. Integralną częścią kuponu konkursowego jest wypełniona ankieta rozdawana podczas konkursu.
4. Odpowiedź na pytanie znajdujące się na Kuponie, uprawniać będzie Uczestnika Konkursu, do wzięcia udziału w konkursie seansu w danym dniu konkursu o czym mowa w paragrafie 2 pkt. 4, w ramach którego Jury wybierze w każdym z kin 1 zwycięzcę spośród Uczestników Konkursu, którzy są widzami danego seansu filmowego

§4. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba w wieku powyżej 55 roku życia, o pełnej zdolności do czynności prawnych, która spełnia łącznie wszystkie poniższe wymagania:
a. nabędzie w dniu Konkursu bilet na dowolny film w technologii 2d wyświetlany w dniu Konkursu w dowolnym kinie wskazanym w załączniku nr 1 oraz wypełni ankietę.
b. wypełni Kupon, który zostanie jej przekazany wraz z nabyciem biletu, podając swoje imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, oraz zaakceptuje własnoręcznym podpisem oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptacją tego Regulaminu w całości;
c. udzieli kreatywnej i twórczej odpowiedzi na pytanie biorące udział w wyborze zwycięzcy nagrody.
d. przekaże należycie wypełniony Kupon osobie wyznaczonej do odbioru Kuponów przed wejściem na seans.
2. Jeden uczestnik może otrzymać maksymalnie jeden kupon.
3. Uczestnikiem Konkursu, pomimo spełnienia wymagań określonych w ustępie 1, nie mogą być pracownicy Organizatora Konkursu oraz pracownicy kin wymienionych w załączniku nr 1 ani ich osoby najbliższe w rozumieniu przepisu art. 115 §11 Kodeksu karnego.

§5. Wybór zwycięzców.

1. Wyboru zwycięzcy nagrody danego dnia konkursu dokonuje Jury. Wybór dokonywany jest przez Jury w oparciu o subiektywną ocenę kreatywności i twórczego charakteru odpowiedzi na pytanie konkursowe udzielonych przez Uczestników Konkursu. Wybór dokonany przez Jury jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
2. Wybór zwycięzcy nagrody w konkursie, dokonywany jest nie później niż 3 dni od dnia konkursu, spośród wszystkich odpowiedzi udzielonych w każdym z kin na pytanie konkursowe umieszczone na Kuponie, przez Uczestników Konkursu przebywających na danym seansie i obwieszczany jest telefonicznie przez członka Jury w terminie do 3 dni od dnia konkursu.
3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na uzyskanie informacjo o wygranej drogą telefoniczną.

§6. Nagrody

1. Nagrody w Konkursie mają charakter rzeczowy zaś wartość żadnej z nagród nie przekracza kwoty 100,- złotych brutto
2. Nagrodą w jednym kinie, w jeden dzień konkursu jest :
Voucher na zakupy do sieci Rossmann o wartości 100 złotych brutto.
3. Zwycięzca konkursu w danym kinie zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru nagrody w kasie kina nie później jednak niż do dnia 31 12 2016 roku, po okazaniu dokumentu tożsamości zawierającego zdjęcie, dane osobowe oraz datę urodzenia Uczestnika Konkursu, o ile dane te będą zgodne z danymi na Kuponie. Jednocześnie Uczestnik podpisuje odbiór nagrody.
4. Po tym terminie nagroda przepada, bez roszczeń po stronie Uczestnika Konkursu.
5. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość w pieniądzu nie podlegają również przeniesieniu praw na osoby trzecie.
6. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż czas na wykorzystanie nagrody ograniczony jest w sposób określony w dokumencie („Voucher") potwierdzającym otrzymanie nagrody rzeczowej w postaci usługi. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odmowę wykonania usługi wobec Uczestnika Konkursu będącego zwycięzcą tej nagrody, wynikającą ze zwłoki Uczestnika Konkursu w odbiorze usługi, lub z innych przyczyn dla których usługa nie może być świadczona wobec Uczestnika Konkursu, w sposób jemu niezagrażający.


§7. Oświadczenia Uczestnika Konkursu

Akceptując własnoręcznym podpisem złożonym na Kuponie warunki niniejszego
Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym
Regulaminem, a także akceptuje wszelkie jego postanowienia bez zastrzeżeń.

§8 Postanowienia końcowe.


1. Regulamin dostępny jest w kasach Kin wymienionych w załączniku nr 1.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu lub zmiany nagród na inne
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator Konkursu.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.