Regulamin „Urodzin w kinie”

1. Organizatorem imprezy "Urodziny w kinie" jest Rydułtowskie Centrum Kultury „FENIKS” z siedzibą w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 9 A

2. Przyjęcie urodzinowe w kinie organizowane jest na podstawie pisemnego zamówienia złożonego przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie www.rck.rydultowy.pl lub w siedzibie RCK „FENIKS”.

3. Warunkiem przyjęcia do realizacji zamówienia przez RCK „FENIKS” jest jego prawidłowe wypełnienie i podpisanie formularza zamówienia przekazanego pracownikom RCK „FENIKS”oraz potwierdzenie przez RCK „FENIKS” dostępności terminu w kinie i sali urodzinowej.

4. Oferta obejmuje: projekcję filmu (2D/3D) dostępnego w repertuarze kina na dany miesiąc w ustalonych godzinach, przyjęcie urodzinowe, poczęstunek, zabawy z animatorem (opcjonalnie), zwiedzanie kabiny projekcyjnej (opcjonalnie). Istnieje możliwość przedłużenia gier i zabaw z animatorem powyżej ustalonego czasu (1,5h) za zgodą animatora. Rozliczenie dodatkowego czasu animacji następuje bezpośrednio u animatora, nie może jednak przekroczyć godziny 20:00.

5. W przyjęciu urodzinowym mogą uczestniczyć dzieci pod opieką rodzica/prawnego opiekuna dziecka, dla którego organizowane jest przyjęcie.

6. Godziny przyjęć urodzinowych, rezerwacja sali 032 i miejsc w kinie ustalane są z pracownikami RCK „FENIKS”.

7. Na przyjęcie nie można przynosić własnego jedzenia oprócz owoców dla dzieci czy jednego dania (typu pizza, frytki i nuggetsy, hot-dogi). Wówczas Rodzice/prawni opiekunowie sami zamawiają i dostarczają wybrane danie na miejsce imprezy oraz informują organizatora o nazwie lokalu, z którego danie zostało zamówione. Dodatkowo rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania osoby przyjmującej rezerwację o wszelkich alergiach oraz produktach nieprzyswajalnych przez dzieci, które będą gośćmi na przyjęciu urodzinowym.

8. Warunki organizacji „Urodzin w kinie”

• Rezerwacji terminu można dokonać osobiście lub telefonicznie pod numerem 32/4577006 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–19:30 – rezerwacji należy dokonać nie później niż na 7 dni przed planowaną imprezą urodzinową.

• Koszt „Urodzin w kinie” jest każdorazowo kalkulowany indywidualnie i wynika z potrzeb zamawiającego określonych w „Formularzu zgłoszeniowym”

• Zadatek w wysokości 50 zł należy wpłacić najpóźniej w dniu dokonywania rezerwacji.

W przypadku rezygnacji z urodzin na 3 dni przed planowaną imprezą zadatek nie będzie zwracany.

• Rydułtowskie Centrum Kultury „FENIKS” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu odbywania się przyjęcia (sala 032, sala kinowa). Opiekun dzieci otrzymuje klucz do sali 032, którą może zamknąć na czas trwania projekcji.

9. Osoba dorosła, będąca opiekunem dzieci jest zobowiązana przebywać na terenie Rydułtowskiego Centrum Kultury „FENIKS” przez cały czas trwania „Urodzin w kinie” oraz sprawowania nadzoru/pieczy nad wszystkimi uczestnikami przyjęcia. W trakcie trwania „Urodzin w kinie” w Rydułtowskim Centrum Kultury „FENIKS” odbywają się też inne zajęcia czy projekcje filmowe, w związku z powyższym prosimy opiekunów o reagowanie na wszelkie zachowanie dzieci zakłócające porządek i spokój.

10. Rydułtowskie Centrum Kultury „FENIKS” w sali urodzinowej zapewnia muzykę, wystrój (balony, serpentyny), dekorację stołu. Rodzic/opiekun może przynieść własny nośnik z muzyką oraz dołożyć własne dekoracje zgodne z zainteresowaniami solenizanta lub charakterem przyjęcia (za wyjątkiem confetti i brokatu).

11. Przyjęcie powinno się zakończyć o godzinie 20:00.

12. W wyjątkowych sytuacjach (siła wyższa, choroba dziecka) organizator dopuszcza możliwość zmiany terminu. Nowa data zostanie wyznaczona za porozumieniem stron w zależności od dostępności sali w Rydułtowskim Centrum Kultury „FENIKS”. 

DO POBRANIA:

  • Cennik  "Urodzin w KINIE" pdf button
  • Regulamin "Urodzin w KINIE" pdf button
  • Formularz zgłoszeniowy "Urodzin w KINIE" pdf button

Copyright © 2013. All Rights Reserved.