Rydułtowy, 30  kwietnia 2013 r.

WARUNKI
licytacji dotyczącej organizacji części gastronomicznej XXI Dni Rydułtów 2013,
których organizatorem jest Rydułtowskie Centrum Kultury „FENIKS”.


1. Przedmiotem licytacji będzie dzierżawa części terenu rekreacyjnego położonego przy ul. Bema 126c, w czasie trwania XXI DNI RYDUŁTÓW w dniach 31 sierpnia i 1 września 2013 r.
Teren stanowi własność KS „Naprzód”. Rydułtowskie Centrum Kultury „FENIKS” oświadcza, iż posiada zgodę właściciela na poddzierżawienie terenu.


2. Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest złożenie do dnia 17 maja 2013 r. do godz. 16:00 osobiście lub drogą pocztową pisemnej oferty w Sekretariacie Rydułtowskiego Centrum Kultury „FENIKS” w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 9a i osobiste zgłoszenie się na postępowanie w dniu 21 maja 2013 r. o godz. 10.30  przedstawicieli zainteresowanych firm w siedzibie Rydułtowskiego Centrum Kultury „FENIKS”.
Oferta powinna zawierać:
– imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, NIP, REGON, tel. kontaktowy,
– zgodę browaru na korzystanie z firmowego ogródka piwnego (jeżeli oferent reprezentuje browar),
– oświadczenie o posiadaniu wystarczającej ilości sprzętu niezbędnego do obsługi imprezy (jeżeli oferent nie jest przedstawicielem browaru),
– zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub odpis z KRS, albo innego rejestru, w którym przedsiębiorca jest zarejestrowany,
– oświadczenie uczestnika, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
Ponadto oferta powinna zawierać:
– zapewnienie o zabezpieczeniu 1000 miejsc konsumpcyjnych siedzących,
– zapewnienie o zadaszeniu miejsc konsumpcyjnych namiotem 45 m x 15 m,
– zapewnienie o przygotowaniu odpowiedniej ilości rollbarów i punktów sprzedaży napojów bezalkoholowych.
Dodatkowe wymogi związane z obsługą XXI Dni Rydułtów:
- zapewnienie obsługi gastronomicznej w postaci odpowiedniej ilości stanowisk grillowych, kukurydzy gotowanej i prażonej, hamburgerów, kanapek, lodów, waty cukrowej, itp. oraz okolicznościowych punktów handlowych (balony, zabawki, peruki itp.),
- realizacja bonów piwnych i żywieniowych wystawionych przez Rydułtowskie Centrum Kultury „FENIKS” dla pracowników i artystów w ramach obchodów święta miasta. Rozliczenie nastąpi po zakończeniu imprezy, po wystawieniu faktury przez usługodawcę,
-ze względu na fakt, że w dniu 31 sierpnia 2013 r. gwiazdą wieczoru będzie Patrycja Markowska, organizator spodziewa się dużej ilości uczestników koncertów i w związku z tym wymaga należytego i odpowiednio ilościowo przygotowania i wykonania usługi gastronomicznej,
- ustawienie namiotu, stołów i ław, stanowisk gastronomicznych i handlowych po ustaleniach z organizatorem.


3. Firmy w dniu 21 maja 2013 r. na spotkaniu przed licytacją zapoznają się z ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami organizatora imprezy.


4. Organizatorowi licytacji przysługuje prawo swobodnej oceny ofert oraz brania pod uwagę dodatkowych okoliczności np. doświadczenia i innych świadczeń na rzecz imprezy.


5. Termin licytacji – 21 maja 2013 r. godz. 10:30.


6. Zostanie pobrana opłata targowa za powierzchnię zajmowaną przez rollbary i punkty sprzedaży napojów bezalkoholowych w wysokości 8 zł za m2 powierzchni za każdy dzień.


7. Licytowana będzie wysokość opłaty za powierzchnię przeznaczoną na konsumpcję napojów. Przyjmuje się iż powierzchnia ta wynosi 500m2, a cena wywoławcza wynosi 8000,00 zł.


8.Wyłoniony w licytacji oferent winien zawrzeć umowę z Rydułtowskim Centrum Kultury „FENIKS”.


9. Wyłoniony w licytacji oferent uzyskuje wyłączność na usługę handlową – „ogródek piwny” oraz gastronomia i handel tzw. okolicznościowy.


10. Wyłoniony w licytacji wykonawca może wykonywać Umowę za pomocą swoich pracowników lub podwykonawców, jednak za działania i zaniechania tych osób Oferent odpowiada, jak za działania i zaniechania własne.


11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli chociaż jeden zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.


12. Postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej.


13. Po ustaleniu postąpień osoba prowadząca licytacje uprzedza uczestników, że po trzecim wywołaniu najwyższej z zaoferowanych cen dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte po czym wywołuje trzykrotnie tę cenę, zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę firmy, która przetarg wygrała.


14. Oferent wygrywający zobowiązany jest do złożenia wniosku w Referacie Działalności Gospodarczej i Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Rydułtowy o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie rekreacyjnym przy ul. Bema 126c, w czasie trwania XXI DNI RYDUŁTÓW w dniach 31 sierpnia i 1 września 2013 r. i uzyskanie tego zezwolenia.


15. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia licytacji bez podania przyczyny, a także do zamknięcia licytacji bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Do pobrania strona1  pdf button

Copyright © 2013. All Rights Reserved.