REGULAMIN

Rydułtowskie Centrum Kultury „FENIKS” w Rydułtowach

ogłasza

otwarty Konkurs Kompozytorski na utwór lub cykl utworów fortepianowych dla dzieci

w ramach projektu „Mikołajowe granie – Festiwal muzyczny im. H.M.Góreckiego”.

  1. Konkurs odbywa się w ramach projektu „Mikołajowe granie - Festiwal muzyczny im. H.M. Góreckiego” w Rydułtowach i objęty jest patronatem Katedry Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach i Śląskiego Oddziału Związku Kompozytorów Polskich.
  2. Przedmiotem konkursu jest utwór lub cykl utworów na fortepian przeznaczony dla uczniów szkół muzycznych I stopnia. Czas trwania utworu nie powinien przekraczać 6 minut.
  3. Nadesłane utwory nie mogą być wcześniej wykonywane, publikowane i nagradzane.
  4. Utwory nadesłane na konkurs powinny być anonimowe i opatrzone godłem. Do koperty z partyturą powinna być włożona zamknięta koperta, również opatrzona godłem, w której znajdą się informacje o autorze ( imię i nazwisko, adres, nr telefonu, ewentualnie adres e–mail i instytucja, z którą kompozytor jest związany.
  5. Partytury należy nadsyłać na adres:

Rydułtowskie Centrum Kultury „FENIKS”

ul. Strzelców Bytomskich 9a

44-280 Rydułtowy

z dopiskiem Konkurs Kompozytorski.

6. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa z dniem 25 listopada 2011r.(liczy się data stempla pocztowego). Obrady Jury odbędą się 8.12.2011 r. w Rydułtowskim Centrum Kultury „FENIKS”. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w trakcie koncertu galowego „Mikołajowego grania – Festiwalu muzycznego im. H.M. Góreckiego” w dniu 10.12.2011 r.

7. Skład Jury: prof. Szabolcs Esztényi,

prof. Aleksander Lasoń,

prof. Gabriela Szendzielorz-Jungiewicz.

8. Przewidziane są 3 nagrody:

I - 2 000 zł

II- 1 500 zł

III - 1 000 zł

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

9. Organizatorzy zapewniają druk nagrodzonych kompozycji w niekomercyjnym wydawnictwie dotyczącym festiwalu i wykonanie na kolejnym Mikołajowym Festiwalu Muzycznym w 2012 roku.

10. Z osobami nagrodzonymi w konkursie zostanie podpisana umowa o nieodpłatne udzielenie licencji na korzystanie z utworu lub cyklu utworów w celach promujących projekt i organizatora.

11. Autor nie traci praw autorskich do swojej kompozycji.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.