REGULAMIN

Burmistrz Miasta Rydułtowy

i Rydułtowskie Centrum Kultury „FENIKS" w Rydułtowach

ogłaszają

otwarty Konkurs Kompozytorski na hejnał miasta Rydułtowy

1. Przedmiotem konkursu jest utwór na trąbkę lub duet trąbek, który ma stanowić hejnał miasta. Czas trwania utworu nie powinien przekraczać jednej minuty.
2. Nadesłane utwory nie mogą być wcześniej wykonywane, publikowane i nagradzane.
3. Utwory nadesłane na konkurs powinny być anonimowe i opatrzone godłem. Do koperty z partyturą powinna być włożona zamknięta koperta, również opatrzona godłem, w której znajdą się informacje o autorze ( imię i nazwisko, adres, nr telefonu, ewentualnie adres e – mail i instytucja, z którą kompozytor jest związany).
4. Partytury należy nadsyłać na adres:
Rydułtowskie Centrum Kultury „FENIKS"
ul. Strzelców Bytomskich 9a
44-280 Rydułtowy
z dopiskiem Konkurs Kompozytorski na hejnał
5. Konkurs został ogłoszony 14.04.2014r. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa z dniem 24.06.2014 (liczy się data stempla pocztowego). Obrady Jury odbędą się 30.06. 2014 r. w Rydułtowskim Centrum Kultury „FENIKS". Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi bezpośrednio po zakończeniu obrad jury.
6. Skład Jury: profesor Akademii Muzycznej im. K Szymanowskiego w Katowicach Gabriela Szendzielorz- Jungiewicz, dyrektor Szkoły Muzycznej im. Pawła Świętego w Rydułtowach Anna Urbańczyk, dyrektor Rydułtowskiego Centrum Kultury „Feniks" Janina Chlebik – Turek, dyrygent Orkiestry KWK „Rydułtowy- Anna" Jan Wojaczek, Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta Rydułtowy Damian Moric.
7. Dla zwycięzcy przewidziano nagrodę finansową w kwocie 3000 złotych.
8. Ze Zwycięzcą Konkursu zostanie podpisana umowa o udzielenie licencji na korzystanie z utworu .Autor nie traci praw autorskich do swojej kompozycji.

 

INFORMACJA DODATKOWA: Jeżeli uczestnik konkursu posiada wersję demo utworu może ją przesłać wraz z partuturą.


DO POBRANIA  doc   pdf button

Copyright © 2013. All Rights Reserved.